வியாழன், 1 ஆகஸ்ட், 2013

ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த முக்தகம்

ஆளவந்தார் பெருமாள் கோவிலுக்கு எழுந்தருளின காலத்தில், யாதவப்ரகாசர் பக்கலிலே வேதாந்தம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்த உடையவர் விரைவில் ஸித்தாந்த ப்ரவர்த்தகர் ஆகவேண்டுமென்று, தேவப் பெருமாளுடைய திருவடிகளில் இந்த ஸ்லோகத்தை அநுஸந்தித்தவாறே ப்ரபத்தி பண்ணினாரென்றும், அப்போதாக அவதரித்த ஸ்லோகம் இது என்று பெரியோர்கள் பணிப்பர்கள்.

தேவப்பெருமாள் விஷயமாக ஆளவந்தார் அருளிச்செய்த "முக்தகம்". காஞ்சி அண்ணங்கராசார்யர் ஸ்வாமி பதிப்பித்த "நித்யாநுஸந்தேய ஸ்தோத்திரமாலை" ஸ்ரீகோசத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

யஸ்ய ப்ரஸாதகலயா பதிர: ச்ருணோதி பங்கு: ப்ரதாவதி ஜவேந ச வக்தி மூக: |
அந்த: ப்ரபச்யதி ஸூதம் லபதேச வந்த்யா தம் தேவமேவ வரதம் சரணம் கதோஸ்மி ||

(கருத்து)
பேரருளாளப் பெருமாளுடைய அநுக்ரஹலேசத்தினால் செவிடனும் செவி பெறுவான், முடவனும் விரைந்தோடுவான்; ஊமையும் பேசவல்லவனாவான்; குருடனும் காணப் பெறுவான், மலடியும் மக்கள் பெறுவாள். இப்படிப்பட்ட அநுக்ரஹம் செய்தருளவல்ல பேரருளாளப் பெருமாளை (நான்) தஞ்சம் பற்றுகிறேன்.